ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სტრუქტურა

 

 

 

ადმინისტრაცია

 

დირექტორი:     

მანანა გვარამია

ტელ.: (99593) 15-14-70

: managvaramia@yahoo.com

დირექტორის მოადგილე:

ლარისა როგავა

ტელ.: (99555) 15-23-15

 

განყოფილებები

 

აბონემენტის განყოფილება

  აბონემენტის განყოფილება ბიბლიოთეკის ის სტრუქტურული ქვეგანაყოფია, რომელიც გასცემს ლიტერატურას გარეთ სარგებლობისათვის. ის თანაბრად ემსახურება ყველა კატეგორიის მკითხველს და ყველა პროცესს, რაც კი მომხმარებლის მომსახურებასთან არის დაკავშირებული.

განყოფილების გამგე:  ინგა ქარჩავა

           ტელ.: (99558) 64-83-22

 

სამკითხველო დარბაზი

ადგილზე ემსახურება მკითხველებს ბიბლიოთეკის ქართული და უცხოენოვანი ფონდით, პერიოდული გამოცემების ფონდით, სახელდახელო საცნობარო ფონდით. დარბაზის ფონდში დაცულია ადგილობრივი გაზეთი „მებრძოლი“ 1939 წლიდან.

განყოფილების გამგე: ნანი სიჭინავა

               ტელ.: (99555)  41-77-27

 

ერთიანი ფონდების ორგანიზაცია

  ევალება მკითხველთა  მომსახურების დაკმაყოფილება ბიბლიოთეკაშორისი აბონემენტის  საშუალებით, მომსახურების გარეშე დარჩენილი უბნების წიგნით მომსახურება.

       სექტორის მთავარი სპეციალისტი: ელისო მითაგვარია

                                                     ტელ.:  (99555) 14-10-07

 

საინფორმაციო-ანალიტიკური განყოფილება

  ინფორმაციული ბაზების შექმნა და მომხმარებლისთვის ოპერატიულად მიწოდება, ახალი გამოცდილების დანერგვა, თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება, მომსახურების ხარისხის კონტროლი.

                   განყოფილების გამგე: ციალა ფაცაცია

                                              ტელ.: (99577) 24-48-44

 

ამერიკული კუთხე

 კუთხის ძირითადი მიზანია ფართო საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ინფორმაცია აშშ.-ის შესახებ . მომხმარებელს სთავაზობს სხვადასხვა სახის გამოცემებს, მათ შორის  საცნობარო და მხატვრულ ლიტერატურას,  აგრეთვე ლიტერატურას ინგლისური ენის სწავლებისათვის, ინტერნეტ-კავშირს, ლექსიკონების, ჟურნალების, ენციკლოპედიების, CD და DVD  მხატვრული ფილმების და მულტფილმების მდიდარ კოლექციას.

               ამერიკული კუთხის კოორდინატორი: სოფიო კვარაცხელია

                                                                                   ტელ.: 8(215)5 07 30;  857 67 98 28

                                                                                :sofokvaratskhelia@yandex.ru

 

ავტომატიზაციის კაბინეტი

მისი მოვალეობაა

1. ბიბლიოთეკის კომპიუტერული სისიტემის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება

2. ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზის ადმინისტრირება

3. ინფორმაციული და მომსახურების ახალი საშუალებების დანერგვა

4. ინტერნეტმომსახურება

 

                      კაბინეტის მთავარი სპეციალისტი:   ირმა კვირკვია

                                                                     ტელ.:  (99593) 98-34-40

                                                                             :   irmakvirkvia@mail.ru

 

საბავშვო განყოფილება

ემსახურება ოთხი ასაკობრივი  ჯგუფის მკითხველს:

1.      I-II კლასები (სკოლამდელი)

2.      III-IV კლასები (უმცროსი სასკოლო ასაკი)

3.      V-VI კლასები (საშუალო სასკოლო ასაკი)

4.      VII-IX კლასები (უფროსი სასკოლო ასაკი)

                   განყოფილების გამგე:  ნათელა კუხალეიშვილი

                                                   ტელ.:  (99558)  52-06-46

 

 

ბავშვთა ოთახი

 

მისი მიზანია ბავშვების დაახლოება წიგნთან, მათი სულიერი სამყაროს გამდიდრება-გამრავალფეროვნება. ისინი აქ კითხულობენ, ხატავენ, ძერწავენ, ცეკვავენ, ტარდება საუბრები სხვასახვა თემაზე.

                           განყოფილების გამგე:   ქეთევან მოლაშხია

                                                            ტელ.:   (99555) 14-44-49

 

 

 

ტექნიკური სერვისის განყოფილება

1. ფონდების ფორმირება, დაკომპლექტება-დამუშავება, კლასიფიკაცია;

2. ბიბლიოთეკის საცნობარო აპარატის სრულყოფა, ბარათების ელექტრონული ვერსიების შექმნა;

3. ფონდებთან და კატალოგებთან დაკავშირებული ინფორმაციis ანალიზი;

4. მეთოდური დახმარების გაწევა სხვადასხვა უწყების ბიბლიოთეკებისათვის.

                    განყოფილების გამგე:     დარეჯან კვირკვია

                                                  ტელ.:      (99593) 56-58-56

 

 

 

ტექნიკური პერსონალი

 

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ბუღალტერი:  მაკა ჭეჟია

  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის სპეციალისტი სამეურნეო საკითხებშიიამზე ჯაკონია

       ტელ.: (99593) 24-70-09

 

This site was last updated 04/05/11